صلح منطقه و اوضاع افغانستان محور دیدار معاون دستیار وزیر دفاع آمریکا با وزیر دفاع ازبکستان

0 رای