اگر تولید متناسب با نقدینگی افزایش می‌یافت تورم نداشتیم اقتصاد آزاد وجود خارجی ندارد

0 رای