ایران به صورت متحد در مقابل فشارهای آمریکا ایستاده است

0 رای