آمریکا در صدد اعمال قانون ماگنیتسکی علیه مقامات سعودی است

0 رای