ایرادات شورای نگهبان به متنCFT است نه شروط کمیسیون این ایرادات قابل رفع نیست

0 رای