تحریم های ظالمانه دشمن، ملت ایران را هدف قرار داده است

0 رای