ضعف و زبونی آمریکا با تحریم ها به نمایش گذاشته شد

0 رای