مستثنی کردن چند کشور از تحریم نشان از درماندگی آمریکاست

0 رای