قدرت بازدارندگی ایران مرهون توان موشکی و نظامی آن است

0 رای