ایرادات شورای نگهبان به متن CFT است نه شروط کمیسیون این ایرادات قابل رفع نیست

0 رای