شعار علیه اصفهانیان و مصدومیت بازیکن نساجی قبل از بازی تشویق بازیکنی که طلبش را بخشید

0 رای