پنج پرده از کارنامه ناکارآمد آخوندی وقتی بدیهی‌ترین وظایف وزارتخانه هم روی زمین ماند

0 رای