"خشونت علیه زنان" در افغانستان کاهش یافته است

0 رای