فضای سایبر ابزاری برای سلطه جویی صاحبان قدرت است

0 رای