سفر اعضای کابینه پاکستان به خارج از کشور برای درمان ممنوع شد

0 رای