آمادگی «شورای صلح افغانستان» برای مذاکره با طالبان

0 رای