بی اساس بودن ادعای وجود مراکز موشکی در بیروت برای دیپلمات ها محرز شد

0 رای