رکورد تولید انگور سیاه از باغات دیم با 45 تن در هکتار شکست

0 رای