عوارض صدور پروانه ساختمانی در شیراز 22 درصد کاهش یافت

0 رای