اقامت و شناسنامه و این حرفا پشیزی واسه من ارزش نداشته و نداره

0 رای