صنعت هوانوردی برای عبور از تحریم نیاز به اختیارات ویژه دارد

0 رای