آمریکا نباید سیاست هایش را به اوپک دیکته کند

0 رای