نباید اجازه دهیم خلبانانمان به فکر اشتغال در خارج از کشور باشند

0 رای