پاکستان آماده همکاری در روند مذاکرات "صلح افغانستان" است

0 رای