قطر حمله تروریستی چابهار را به شدت محکوم کرد

0 رای