توافق اولیه اوپک برای کاهش تولیدات میزان کاهش مشخص نشد

0 رای