گروه‌های مردم نهاد نقش و جایگاه مهمی در یکپارچگی کشور دارند

0 رای