قدردانی دفتر رئیس جمهور از استقبال صمیمی مردم استان سمنان

0 رای