اوراسیا موافقت نامه محدوده آزاد تجاری با ایران را تایید کرد

0 رای