کشورها برای حفظ استقلال در مقابل یکجانبه گرایی آمریکا ایستادگی کنند

0 رای