عاشوری: ما هم قسم شدیم برابر پیکان پیروز شویم

0 رای