مولوی عبدالحمید حادثه تروریستی چابهار را محکوم کرد

0 رای