شکوری مشکلی برای فعالیت به عنوان سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال ندارد

0 رای