علی مطهری: افشای قتل های زنجیره ای و کهریزک کار مطبوعات بود اشکالی ندارد اهل سنت وزیر شوند

0 رای