شهرداری ها زمینه حضور سرمایه گذاران را فراهم کنند

0 رای