تحریم‌های غیرقانونی عاملی مخرب برای پیشرفت جوامع در حوزه علم و فناوری است

0 رای