عراق: امکان جایگزین کردن واردات گاز از ایران را نداریم

0 رای