مولوی عبدالحمید حمله تروریستی چابهار را محکوم کرد

0 رای