قطر پلی برای بازگشت به شورای همکاری باقی نگذاشته است

0 رای