خطیب جمعه تهران: جمهوری اسلامی ایران دنیای استکبار را در حیرت فروبرده است قوام و قیام جامعه به اقتصاد بدون اتکا به نفت است

0 رای