شجاعی: در بهترین شرایط هستیم عملکرد ویتنام بسیار خوب بوده؛ انتظار چنین نمایشی را از آنها نداشتیم

0 رای