ذخایر نفت عربستان اعلام شد ٢.٢میلیارد بشکه بیش از گزارشات قبلی

0 رای