پرتاب بمب 2000 پوندی جنگی از هواپیمای سی 130

0 رای