برنامه تازه آمریکا در سوریه: مذاکرات کردها و دمشق شکست بخورد

0 رای