فرانسه: برنامه موشکی ایران مطابق قطعنامه شورای امنیت نیست ایران همه فعالیت های مرتبط با موشک های بالستیک طراحی شده برای حمل سلاح هسته ای را متوقف کند

0 رای