آلمان: پیگیر ملزومات نهایی برای سازوکار تجارت با ایران هستیم

0 رای