دولت در تدوین بودجه 98 به تولید و اشتغال توجه کرده است

0 رای