در روند مذاکره با طالبان باید چشم انداز آتی تحولات را مد نظر داشت

0 رای