لزوم توجه به چشم انداز آتی تحولات در روند مذاکره با طالبان

0 رای