جنوا پیشنهاد 30 میلیون یوروی رئال را رد کرد

0 رای